03.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК свиква първо заседание на комисията на 04.09.2019 г. от 14,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Съединение, бул."6-ти Семпетмври" № 13, ет.2.

29.08.2017

Съобщение

ИСКАНЕ

На основание чл.85, ал.1 от изборния кодекс.

От повече от една трета от членовете но ОИК-Съединение, а именно:

 • Николай Георгиев Стойчев - Зам. председател 
 • Петя Любенова Гогова - член
 • Иванка Петкова Шилева - член
 • Костадин Георгиев Апостолов - член
 • Светла Запрянова Дребчева - член
 • Стойчо Иванов Ангелов - член

Уважаеми колеги, на основание чл. 85, ал. 1 от ИК свикваме заседание на ОИК-Съединение на 01.09.2017г. от 18:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация със следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постановени съдебни решения по решения на ОИК-Съединение
 2. Разглеждане на постъпили сигнали и заявления до ОИК - Съединение.
 3. Други.

 

       Подписи на гореизброените членове на ОИК-Съединение

16.12.2016

Съобщение

ДО ОИК - Съединение

ИСКАНЕ

      Вх. №213 от 16.12.2016г.

 

 1. Николай Георгиев Стойчев - Зам. Председател
 2. Петя Любенова Гогова - член
 3. Стойчо Иванов Ангелов - член
 4. Иванка Петкова Шилева - член
 5. Мария Димитрова Манчева - член

 

      Уважаеми колеги, на основание чл. 85, ал. 1от ИК една трета от членовете на ОИК с дата 19.12.2016г. от 14:00 часа в Заседателна зала със следния дневен ред:

 

 1. Добавяне на мотиви към Решение № 204 от 2016г.
 2. Упълномощаване на член от ОИК-Съединение да представлява ОИК-Съединение пред Административен съд - Пловдив по жалби срещу Решение № 204 от 2016г.

Подписали се:

 1. Николай Стойчев
 2. Петя Гогова
 3. Иванка Шилева
 4. Стойчо Ангелов
 5. Мария Манчева
13.12.2016

Съобщение

ИСКАНЕ

На основание чл.85, ал.1 от изборния кодекс.

От повече от една трета от членовете но ОИК-Съединение, а именно:

 • Николай Георгиев Стойчев - Зам. председател 
 • Петя Любенова Гогова - член
 • Иванка Петкова Шилева - член
 • Костадин Георгиев Апостолов - член
 • Светла Запрянова Дребчева - член

Уважаеми колеги, на основание чл. 85, ал. 1 от ИК свикваме заседание на ОИК-Съединение на 15.12.2016г. от 14:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация със следния дневен ред:

 1. Пресктавяне на нов Зам. председател на комисията, назначен с решение на ЦИК от 17.11.2016г.
 2. Преставяне на нов член на ОИК-Съединение назначен с решение на ЦИК от 06.12.2016г.
 3. Разглеждане и произнасяне по постъпили до 14.12.2016г. сигнали и жалби в ОИК-Съединение.

 

       Подписи на тореизброените членове на ОИК-Съединение

09.11.2015

Съобщение

От 11 ноември 2015г. Общинската избирателна комисия отговаря само на лични телефони

Председател: Маша Борисова Енчева                          0876 042 640

Зам. Председател: Николай Стойчев                            0879 260 270

Секретар: Цветана Кръстева                                       0899 811 450

21.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия уведомява тези български граждани, които не притежават документ за самоличност, с който да упражнят правото си на глас,  да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР за дните от 20 октомври 2015г. до 24 октомври 2015г. от 08:30 до 17:30 часа и на 25 октомври 2015г. от 08:00 до 18:00 часа, за издаване на удостоверения.

СЪОБЩЕНИЕ /  по-поддробно

17.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛКА КОМИСИЯ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ  ИЛИ СЪС  ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО,ЧЕ ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА ТЯХ.

13.10.2015

Съобщение

Обучението на членовете на СИК на територията на община Съединение ще се проведе в "Пленарна зала" на общинска администрация при следния график:

 

Дата

СИК

Членове на ОИК, провеждащи обучението

 

№ 163300001-гр. Съединение

 

 

№ 163300002-гр. Съединение

 

 

№ 163300003-гр. Съединение

Цветана Кръстева

19.10.2015 г.

№ 163300004-гр. Съединение

Чудомира Алова

от 14.30 ч.

№ 163300005-гр. Съединение

Надка Костадинова

 

№ 163300006-гр. Съединение

 

 

№ 163300007-гр. Съединение

 

 

№ 163300008-гр. Съединение

 

 

№ 163300009-гр. Съединение

 

 

 

 

 

№ 163300010-с. Правище

 

 

№ 163300011-с. Голям Чардак

 

 

№ 163300012-с. Неделево

 

 

№ 163300013-с. Малък Чардак

Цветана Кръстева

20.10.2015 г.

№ 163300014-с. Драгомир

Мария Манчева

 от 14.30 ч.

№ 163300015-с. Найден Герово

Надка Костадинова

 

№ 163300016-с. Царимир

 

 

№ 163300017-с. Царимир

 

 

№ 163300018-с. Церетелево

 

 

№ 163300019-с. Любен

 

 

06.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2013 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани е конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител (CD-R) в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират е решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение№2113-МИот 11.09.2015 г. на ЦИК.

 

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител (CD-R) в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

02.10.2015

Съобщение

Във връзка с утвърждаване образците на бюлетини за общински съветници, кметове на кметства и Кмет на Община Съединение и решение №122/01.10.2015 на Общинска избирателна комисия Съединение Ви представяме прикачени файлове на бюлетините за информация, които може да изтеглите по-долу.

01-БЮЛЕТИНА-ЗА-ОБЩИНСКИ-СЪВЕТНИЦИ-Съединение.pdf

02-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-НА-ОБЩИНА-СЪЕДИНЕНИЕ.pdf

03-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-ГОЛЯМ-ЧАРДАК.pdf

04-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-ДРАГОМИР.pdf

05-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-ЛЮБЕН.pdf

06-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-МАЛЪК-ЧАРДАК.pdf

07-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-НАЙДЕН-ГЕРОВО.pdf

08-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-НЕДЕЛЕВО.pdf

09-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-ПРАВИЩЕ.pdf

10-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-ЦАРИМИР.pdf

11-БЮЛЕТИНА-КМЕТ-КМЕТСТВО-ЦЕРЕТЕЛЕВО.pdf

02.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК за 02.10.2015г. е насрочено за 16:00 часа

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК за 01.10.2015г. е насрочено за 16:00 часа

28.09.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА ЧЛЕНОВЕ НА ОИК – ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ЧАС

ИМЕНА НА ДЕЖУРНИТЕ

ТЕЛЕФОН

1.

от 5:00 часа – 11: 00 часа

Мария Манчева

Надка Костадинова

0878245946

0888002961

2.

от 8:00 часа – 14: 00 часа

Емилия Гълъбова

Марияна Султирова

0897051890

0887728165

3.

от 13: 00 часа – 19: 00 часа

Гулев

Чудомира

0879474552

0878483823

4.

от 18: 00 часа – 00:00 часа

Иван Баждарски

Стойчо   Ангелов

0885730624

0886079037

5.

от 23:00 часа – 5 : 00 часа

Кръстева

Апостолов

0899811450

0898476212

 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА ЧЛЕНОВЕ НА ОИК – ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

28.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК на 28.09.2015г. е насрочено за 16:00 часа

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК за 22.09.2015г. е насрочено за 16:00 часа

19.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК за 20.09.2015г. е насрочено за 16:00 часа

19.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015г. /сряда/ от 17:00 часа в "Заседателна зала" намираща се в сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2, Общинска Избирателна Комисия ще проведе теглене на жребий за представяне на партиите , коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК - Съединение, в диспутите по регионалните радио и теливизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25.10.2015г.

19.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015г. /сряда/ от 17:00 часа в "Заседателна зала" намираща се в  сградата на общинска администрация гр. Съединение ,ул. "6-ти септември" №13, етаж 2, Общинска Избирателна Комисия ще проведе теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите , коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирани в ОИК - Съединение, в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК за 19.09.2015г. е насрочено за 16:00 часа

18.09.2015

Съобщение

ОИК уведомява всички заинтересовани, че на 22.09.2015г. документи за поименна регистрация на кандидати за общински съветници, кмет на община и кмет на кметсво ще се приемат до 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 226 / 02.04.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „А” в листата на МК „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО” . Постъпила е молба с вх. № 264/01.04.2019.г. от Илия Запрянов Дребчев за прекратяване на пълномощията му като общински съветник на основание чл.30 ал.4,т. 3 от ЗМСМА.

 • № 225 / 20.11.2018

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ГЕРБ” .

 • № 224 / 12.03.2018

  относно: Сигнал с вх. №251/23.02.2018 г.

всички решения