Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Съединение, 04.09.2019

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия Съединение при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

            На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т.20, чл.200 и чл.201 от Изборния кодекс и Решение № 849-МИ/28.08.2019 г. на Централна избирателна комисия,  Общинска избирателна комисия Съединение

 

Р Е Ш И:

 

І. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК в Общинска избирателна комисия Съединение тя трябва незабавно да се заведе във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часът на постъпването й и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя, след което ОИК отбелязва жалбата и в електронния регистър на интернет страницата си.

ІІ. След завеждане на жалбата във входящия регистър на Общинска избирателна комисия Съединение, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК. Получените жалби и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.
 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за” и колко „против”. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез пълномощник.
 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.
 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на решението.
 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.
 8. Общинска избирателна комисия Съединение събира и изпраща незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа.

            III. Постъпилите в Общинска избирателна комисия Съединение жалби и сигнали за нарушение на изборните правила, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на Общинска избирателна комисия Съединение.

 1. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател, адрес и телефон за връзка.
 2. Регистрираните документи се предават на председателя на Общинска избирателна комисия Съединение, който с резолюция ги разпределя на член на Общинска избирателна комисия Съединение за доклад и изготвяне на проекто-решение на заседание на комисията.
 3. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали:

            3.1 Членът на Общинска избирателна комисия Съединение, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва да обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването й.

            3.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в Общинска избирателна комисия Съединение.

            3.3. Когато Общинска избирателна комисия Съединение установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

            3.4. Когато членът на Общинска избирателна комисия Съединение установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на Общинска избирателна комисия Съединение докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

            3.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага Общинска избирателна комисия Съединение да се произнася с решение, а само да предприеме действия – указания, проверка и т.н., Общинска избирателна комисия Съединение уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

            3.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 6.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

            3.7. Когато Общинска избирателна комисия Съединение установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

            3.8. Общинска избирателна комисия Съединение се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок от получаването му.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Общинска избирателна комисия Съединение ред.
 2. В Общинска избирателна комисия Съединение се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно решения на ЦИК относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до Общинска избирателна комисия Съединение, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на Общинска избирателна комисия Съединение. Електронния регистър е достъпен на интернет страницата на комисията.

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 04.09.2019 в 16:13 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения