Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Съединение, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Съединение, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК в Общинска Избирателна комисия Съединение е постъпило Предложение с вх. № 29/24.09.19 г. от Кмета на община Съединение (изх. № 05-00-72/24.09.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 18.09.2019 г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Съединение.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Общинска Избирателна комисия Съединение

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Съединение, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

173300001

гр. Съединение

Стоянка Атанасова Влашка

**********

председател

173300001

гр. Съединение

Таня Трифонова Пинджева

**********

зам.-председател

173300001

гр. Съединение

Русанка Христова Киримска

**********

секретар

173300001

гр. Съединение

Любка Георгиева Господарска

**********

член

173300001

гр. Съединение

Таня Любенова Господарска

**********

член

173300001

гр. Съединение

Румяна Ангелова Марина

**********

член

173300001

гр. Съединение

Пепа Костадинова Бончева

**********

член

 

 

 

 

 

173300002

гр. Съединение

Яна Косева Тютюнджийска

**********

председател

173300002

гр. Съединение

Христина Тодорова Коцева

**********

зам.-председател

173300002

гр. Съединение

Дора Александрова Аврамска

**********

секретар

173300002

гр. Съединение

Николина Стоилова Паликрушева

**********

член

173300002

гр. Съединение

Петко Николов Ликов

**********

член

173300002

гр. Съединение

Иванка Георгиева Богданова

**********

член

173300002

гр. Съединение

Тодорка Кръстева Празова

**********

член

 

 

 

 

 

173300003

гр. Съединение

Гинка Иванова Бекирска

**********

председател

173300003

гр. Съединение

Стоян Андонов Парнаров

**********

зам.-председател

173300003

гр. Съединение

Тодорка Николова Гишина

**********

секретар

173300003

гр. Съединение

Венета Ангелова Костова

**********

член

173300003

гр. Съединение

Нанка Георгиева Ликова

**********

член

173300003

гр. Съединение

Евгени Кирилов Маринчешки

**********

член

173300003

гр. Съединение

Запрянка Стоянова Ралева

**********

член

 

 

 

 

 

173300004

гр. Съединение

Йорданка Иванова Кабашка

**********

председател

173300004

гр. Съединение

Мария Георгиева Кирова

**********

зам.-председател

173300004

гр. Съединение

Дияна Тодорова Скачкова

**********

секретар

173300004

гр. Съединение

Костадинка Любенова Трахнова

**********

член

173300004

гр. Съединение

Цветанка Радева Думбалска

**********

член

173300004

гр. Съединение

Елена Борисова Ликова

**********

член

173300004

гр. Съединение

Павлина Димитрова Зайкова

**********

член

 

 

 

 

 

173300005

гр. Съединение

Невена Миткова Гладийска

**********

председател

173300005

гр. Съединение

Мария Лазарова Празова

**********

зам.-председател

173300005

гр. Съединение

Мариана Георгиева Манчева

**********

секретар

173300005

гр. Съединение

Мария Кръстева Думбалска

**********

член

173300005

гр. Съединение

Цонка Кръстева Господарска

**********

член

173300005

гр. Съединение

Гочо Желязков Генев

**********

член

173300005

гр. Съединение

Костадинка Лазарова Кирова

**********

член

 

 

 

 

 

173300006

гр. Съединение

Мария Георгиева Влашка

**********

председател

173300006

гр. Съединение

Мария Иванова Тютюнджийска

**********

зам.-председател

173300006

гр. Съединение

Марияна Кръстева Килимперова

**********

секретар

173300006

гр. Съединение

Елена Запярнова Скорчева

**********

член

173300006

гр. Съединение

Запрянка Иванова Тафрова

**********

член

173300006

гр. Съединение

Пенка Рангелова Кацарска

**********

член

173300006

гр. Съединение

Гюрга Енева Валенцова

**********

член

 

 

 

 

 

173300007

гр. Съединение

Виолета Димитрова Маринчешка

**********

председател

173300007

гр. Съединение

Николинка Георгиева Николова

**********

зам.-председател

173300007

гр. Съединение

Пенка Стоянова Пенева

**********

секретар

173300007

гр. Съединение

Величка Команова Стойчева

**********

член

173300007

гр. Съединение

Иван Кръстев Генчев

**********

член

173300007

гр. Съединение

Мария Симеонова Торсунска

**********

член

173300007

гр. Съединение

Елена Иванова Димова

**********

член

 

 

 

 

 

173300008

гр. Съединение

Лала Стоянова Манчева

**********

председател

173300008

гр. Съединение

Гергана Лазарова Торсунска

**********

зам.-председател

173300008

гр. Съединение

Илинка Крумова Трионова

**********

секретар

173300008

гр. Съединение

Петко Атанасов Попов

**********

член

173300008

гр. Съединение

Нина Малинова Меретева

**********

член

173300008

гр. Съединение

Кръстьо Георгиев Гишин

**********

член

 173300008

гр. Съединение

 Мария Любенова Адърска

**********

 член

 

 

 

 

 

173300009

гр. Съединение

Йорданка Илиева Йовчева

**********

председател

173300009

гр. Съединение

Пепа Кръсетва Йончева

**********

зам.-председател

173300009

гр. Съединение

Цонка Атанасова Толева

**********

секретар

173300009

гр. Съединение

Стоян Евгениев Маринчешки

**********

член

173300009

гр. Съединение

Никола Георгиев Коев

**********

член

 

 

 

 

 

173300010

с. Правище

Николай Костадинов Пенелов

**********

председател

173300010

с. Правище

Недялка Николова Джинска

**********

зам.-председател

173300010

с. Правище

Стойна Иванова Шилева

**********

секретар

173300010

с. Правище

Иван Ненков Аладжов

**********

член

173300010

с. Правище

Димитрийка Георгиева Колева

**********

член

 

 

 

 

 

173300011

с. Голям Чардак

Екатерина Богданова Динчийска

**********

председател

173300011

с. Голям Чардак

Иван Цветанов Богданов

**********

зам.-председател

173300011

с. Голям Чардак

Величка Цвяткова Димова

**********

секретар

173300011

с. Голям Чардак

Рада Стефанова Василска

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Стойка Стоянова Цонкова

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Николина Димитрова Христева

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Евгения Данчева Бакалска

**********

член

 

 

 

 

 

173300012

с. Неделево

Пенка Димитрова Краешка

**********

председател

173300012

с. Неделево

Илина Дочева Еленова

**********

зам.-председател

173300012

с. Неделево

Стоянка Александрова Караиванова

**********

секретар

173300012

с. Неделево

Димитрия Стоилова Терзиева

**********

член

173300012

с. Неделево

Мария Станева Васева

**********

член

173300012

с. Неделево

Мария Танева Вълкова

**********

член

173300012

с. Неделево

Рангел Петков Плачков

**********

член

 

 

 

 

 

173300013

с. Малък Чардак

Виолета Николова Костадинова

**********

председател

173300013

с. Малък Чардак

Снежана Илиева Георгиева

**********

зам. председател

173300013

с. Малък Чардак

Йонка Танчева Челебийска

**********

секретар

173300013

с. Малък Чардак

Ненка Стоянова Шуманска

**********

член

173300013

с. Малък Чардак

Мария Павлова Пенчева

**********

член

173300013

с. Малък Чардак

Емилия Красимирова Георгиева

**********

член

173300013

с. Малък Чардак

Дисислава Иванова Генова

**********

член

 

 

 

 

 

173300014

с. Драгомир

Боянка Тодорова Иванова

**********

председател

173300014

с. Драгомир

Генка Стефанова Дребчева

**********

зам.-председател

173300014

с. Драгомир

Елена Стоянова Кузманова

**********

секретар

173300014

с. Драгомир

Стела Спасова Дребчева

**********

член

173300014

с. Драгомир

Станьо Атанасов Станев

**********

член

 

 

 

 

 

173300015

с. Найден Герово

Иван Христев Лазаров

**********

председател

173300015

с. Найден Герово

Тинка Георгиева Милева

**********

зам.-председател

173300015

с. Найден Герово

Трифон Трифонов Нетов

**********

секретар

173300015

с. Найден Герово

Кръстьо  Георгиев Диков

**********

член

173300015

с. Найден Герово

Златка Спасова Бързакова

**********

член

173300015

с. Найден Герово

Тодор Неделев Тодоров

**********

член

 173300015

 с.Найден Герово

 Ангел Георгиев Айтов

**********

 член

173300016

с. Царимир

Дона Иванова Добрева

**********

председател

173300016

с. Царимир

Екатерина Неделева Кирова

**********

зам.-председател

173300016

с. Царимир

Райна Колева Петрова

**********

секретар

173300016

с. Царимир

Диана Ламбева Стайкова

**********

член

173300016

с. Царимир

Станка Рангелова Стоицова

**********

член

173300016

с. Царимир

Николай Галинов Георгиев

**********

член

173300016

с. Царимир

Елисавета Стефанова Стефанова

**********

член

 

 

 

 

 

173300017

с. Царимир

Павлина Георгиева Ставрева

**********

председател

173300017

с. Царимир

Илка Петкова Стоицова

**********

зам.-председател

173300017

с. Царимир

Гюрга Делкова Тютюкова

**********

секретар

173300017

с. Царимир

Таня Савова Стайкова

**********

член

173300017

с. Царимир

Росица Райчева Дойчинова

**********

член

173300017

с. Царимир

Илия Ненов Механджийски

**********

член

173300017

с. Царимир

Станьо Христов Синекчийски

**********

член

 

 

 

 

 

173300018

с. Церетелево

Иван Александров Ванков

**********

председател

173300018

с. Церетелево

Георги Йорданов Хубенов

**********

зам.-председател

173300018

с. Церетелево

Кремена Тодорова Апостолова

**********

секретар

173300018

с. Церетелево

Светлана Йорданова Попова

**********

член

173300018

с. Церетелево

Яна Запрянова Тотева

**********

член

 

 

 

 

 

173300019

с. Любен

Мария Миткова Асенова

**********

председател

173300019

с. Любен

Запрян Койчев Шишков

**********

зам.-председател

173300019

с. Любен

Виолета Рангелова Колева

**********

секретар

173300019

с. Любен

Тинка Атанасова Маринчешка

**********

член

173300019

с. Любен

Цонка Димитрова Матова

**********

член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив:

Стоян Христов Кабашки

**********

Величка Любенова Дараджанска

**********

Станка Атанасова Дерузова

**********

Верка Петкова Мрънкова

**********

Върбина Нанкова Ячкова

**********

Спаска Атанасова Гащашка

**********

Татяна Христева Господарска

**********

Йорданка Маринова Камарска

**********

Мария Живкова Руменова

**********

Радка Стоянова Стоянова

**********

Радка Великова Йончева

**********

Гроздена Велчева Тютюнджиева

**********

Запрянка Иванова Козинарска

**********

Стоянка Петева Йорданова

**********

Николина Найденова Вътева

**********

Мария Ненчева Цветкова

**********

Делка Георгиева Трендафилова

**********

Мария Петрова Димова

**********

Красимир Николов Христев

**********

Надка Костадинова Шопова

**********

Динко Николов Гевезов

**********

Стойко Йовков Аврамски

**********

Кръстю Димитров Кърджалийски

**********

Петя Михайлова Влашка

**********

           

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 27.09.2019 в 13:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения