Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 18-МИ
Съединение, 09.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 14-16, чл. 156-161, чл. 397, чл. 412-419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 627-МИ/19.08.2019 г. и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от ЗМСМА, както и Решение № 943-МИ/02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Съединение

 

Р Е Ш И:

 

 1. Право да бъдат избирани
 2. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително): за общински съветници, кметове на кметства в Община Съединение.
 3. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в Община Съединение (към дата 26 април 2019 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

            ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в Общинска избирателна комисия Съединение.

            ІІІ. Кандидатски листи

 1. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

            Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа.

 1. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет, образува самостоятелна кандидатска листа.
 2. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.
 3. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.
 4. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.
 5. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.
 6. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

            ІV. Действителност на регистрацията

 1. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.
 2. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.
 3. Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.
 4. Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.
 5. Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 6. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/ местна коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.
 7. Документи и срок за регистрация
 8. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от Общинска избирателна комисия Съединение след представяне на:

            18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в Общинска избирателна комисия Съединение на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение.

            18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

            18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

            18.4. кандидатът за общински съветник - гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

            а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

            б) че не е поставен под запрещение;

            в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

            Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

            18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 1. Общинска избирателна комисия Съединение проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.
 2. Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия Съединение се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

            VІ. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

 1. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

            26.1 за общински съветник в общини с население до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;

            26.2 за кмет на община с население до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;

            26.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

 1. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района , единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него , и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г. и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).
 2. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 27, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл.4, т.7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 3. Списъкът се предава на Общинска избирателна комисия Съединение заедно с документите по т. 18.2 – 18.5 не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24.09.2019 г.

            VІІ. Условия за регистрация. Отказ за регистрация

 1. Общинска избирателна комисия Съединение извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия Общинска избирателна комисия Съединение дава незабавно указания и срок за отстраняването им.
 3. В случаите когато Общинска избирателна комисия Съединение откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

            Решението на Общинска избирателна комисия Съединение, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26 септември 2019 г., да предложи за регистриране друг кандидат.
 2. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадни в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26.09.2019 г.
 3. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията по т. 32 и 33 заема освободеното или последното място в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.
 4. За регистрацията на всяка кандидатска листа с кандидати за общински съветници и с кандидати за кметове Общинска избирателна комисия Съединение взема отделно решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 72-МИ от изборните книжа).

            37.Въз основа на взетото решение за регистрация Общинска избирателна комисия Съединение издава удостоверения за регистриран кандидат (Приложение № 68-МИ от изборните книжа).

 1. Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на Общинска избирателна комисия Съединение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

            ІХ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

 1. Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите. В случай че регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му се прекратяват от деня на заличаването.
 2. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.
 3. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

            Х. Отпуск на кандидатите

 1. Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.
 2. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

 

            Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 09.09.2019 в 15:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения