Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Съединение, 09.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 13, чл. 127, ал. 4, чл. 151 - 155 от ИК и т. IV, подточка 3 от Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение

 

Р Е Ш И:

            І. Общи положения

 1. За участие в изборите за общински съветници и за кметове може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства, които се регистрират в Общинска избирателна комисия Съединение (ОИК).
 2. За издигане на независим кандидат за общински съветник, кмет на община или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава–членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г. Под изборен район за избор на общински съветници, кметове на общини и кметства се разбира територията на община Съединение, а под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство в община Съединение.
 3. Избирателите, които участват в образуването на инициативните комитети трябва да отговарят и на следните изисквания:

            - за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

            - за гражданите на държава–членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

 1. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община или кмет на кметство).
 2. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

            - за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

            - за кой вид избор (общински съветници, кмет на община или кмет на кметство);

            - от кого се представлява инициативният комитет.

            ІІ. Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в Общинска избирателна комисия Съединение

 1. Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в Общинска избирателна комисия Съединение заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 2. В заявлението се посочват:

            - имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

            - имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

            - искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

            - адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

            а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

            б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

            в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

            г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

            д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинска избирателна комисия Съединение извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия Общинска избирателна комисия Съединение дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

            Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок,  Общинска избирателна комисия Съединение отказва регистрация.

            Отказът на Общинска избирателна комисия Съединение може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

            Решението на Общинска избирателна комисия Съединение, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, Общинска избирателна комисия Съединение незабавно регистрира инициативния комитет за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

            Заличаването се извършва след подадено до Общинска избирателна комисия Съединение писмено заявление – Приложение № 54-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

            Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

 1. Общинска избирателна комисия Съединение издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет – Приложение № 61-МИ от изборните книжа.
 2. Общинска избирателна комисия Съединение приема документи за регистрация всеки календарен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

 

            Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 09.09.2019 в 15:10 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения