Общинска избирателна комисия Съединение


РЕШЕНИЕ
№ 16-МИ
Съединение, 09.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 3, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150 от ИК и т. VIII, подточка 3 от Решение № 936-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Съединение

 

 

Р Е Ш И:

 

            І. Общи положения

 1. Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участват в изборите за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на райони и за кметове на кметства самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в Общинска избирателна комисия Съединение.
 2. За участие в изборите за общински съветници и кметове може да се образуват местни коалиции, които се регистрират в Общинска избирателна комисия Съединение.
 3. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.
 4. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да се регистрират самостоятелно в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в изборите за общински съветници и за кметове. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да участват поотделно извън коалицията, в която са регистрирани в ЦИК в други коалиции на територията на общината (местни коалиции).

            ІІ. Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.
 3. Общинска избирателна комисия Съединение извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV.

            ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в Общинска избирателна комисия Съединение

 1. Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до Общинска избирателна комисия Съединение –Приложение № 44-МИ от изборните книжа. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на кметство) се подава отделно заявление.
 2. В заявлението се посочват:

            - пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

            - искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

            - адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

            - решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

            - пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред Общинска избирателна комисия Съединение, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 1. Общинска избирателна комисия Съединенине извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.
 2. При установяване на непълноти или несъответствия Общинска избирателна комисия Съединение дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, Общинска избирателна комисия Съединение отказва регистрация. Отказът на Общинска избирателна комисия Съединение може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

            Решението на Общинска избирателна комисия Съединение, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, Общинска избирателна комисия Съединение незабавно регистрира партията/коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в Общинска избирателна комисия Съединение до 16 септември 2019 г.

            ІV. Регистрация на местни коалиции в Общинска избирателна комисия Съединение

 1. В Общинска избирателна комисия Съединение се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на кметство) на територията на община Съединение.
 2. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в Общинска избирателна комисия Съединение за участие в същия вид избор.
 3. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.
 4. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в Общинска избирателна комисия Съединение в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.
 6. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на кметство) се подава отделно заявление.
 7. В заявлението се посочват:

            - пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

            - искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

            - адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

            а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

            - за кой вид избор се създава;

            - кой е упълномощен да я представлява;

            Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

            Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната Общинска избирателна комисия Съединение се представя само един оригинал;

            б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

            в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

            г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

            д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

            е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинска избирателна комисия Съединение извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 2. При установяване на непълноти или несъответствия Общинска избирателна комисия Съединение дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

            Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

            В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, Общинска избирателна комисия Съединение отказва регистрация.

            Отказът на Общинска избирателна комисия Съединение може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

            Решението на Общинска избирателна комисия Съединение, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд Пловдив. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

 1. Когато съдът отмени обжалваното решение, Общинска избирателна комисия Съединение незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (16 септември 2019 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (24 септември 2019 г.).
 2. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
 3. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в Общинска избирателна комисия Съединение, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 21 септември 2019 г., се извършват след подаване на заявление – Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.
 4. В случай че една или повече партии и/или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии и/или коалиции.
 5. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, Общинска избирателна комисия Съединение с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

            Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в Общинска избирателна комисия Съединение, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

            Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и да подаде заявление за това в Общинска избирателна комисия Съединение, регистрацията й се заличава.

            Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и/или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.

 1. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на Общинска избирателна комисия Съединение след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – Приложение № 46-МИ от изборните книжа.
 2. Напусналите състава на местна коалиция, партия или коалиция не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 16 септември 2019 г., могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в Общинска избирателна комисия Съединение по реда на раздел ІІІ.
 3. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от Общинска избирателна комисия Съединение
 4. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24 септември 2019 г.
 5. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 47-МИ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващите партията или коалицията лица.
 6. Към заявлението на коалицията, съответно местната коалиция, се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощени от тях лица.

            VІІ. Регистри и удостоверения

 1. За всяка регистрация на партия, коалиция или местна коалиция Общинска избирателна комисия Съединение приема отделно решение.
 2. Общинска избирателна комисия Съединение издава удостоверение за регистрация на партия (Приложение № 50-МИ от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция или местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове – (Приложение № 51-МИ от изборните книжа), удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция – (Приложение № 52-МИ от изборните книжа).
 3. Общинска избирателна комисия Съединение приема документи за регистрация всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

 

            Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Цветана Кръстева Кръстева

* Публикувано на 09.09.2019 в 15:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136-МИ / 13.12.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник и обявяване на следващия от списък „Б” в листата на ПП „ВМРО-БНД”.

 • № 135-МИ / 05.11.2019

  относно: Обявяване за избран на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 134-МИ / 05.11.2019

  относно: Освобождаване на избран общински съветник по негово желание.

всички решения